Regulamin

Regulamin AKADEMIA PŁYWANIA H2O

  1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć nauki pływania, a także oswajania z wodą  w Akademia Pływania H2O.
  2. Dopuszcza się możliwość odrobienia jednych zajęć w danym cyklu miesięcznym, opuszczonych z ważnych przyczyn losowych (wypadek, choroba), po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu z trenerem . Dodatkowy koszt odrabiania zajęć to bilet wstępu na pływalnie.
  3. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą trenerzy i ratownik. Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
  4. Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, w czasie zajęć muszą być zaopatrzone w specjalne pieluchy  przeznaczone do pływania.
  5. Terminy zajęć indywidualnych ustalane są z wybranym trenerem i można je przełożyć lub odwołać maksymalnie 5 h przed ich odbyciem, w przypadku nie stawienia się na zajęcia bez wcześniejszej informacji klient zobowiązany jest do pełnej opłaty za zajęcia.
  6. Za zajęcia grupowe opłatę z góry za cały miesiąc przyjmujemy podczas 1 zajęć  w miesiącu.
  7. W zajęciach do 3 roku życia, bierze udział dziecko pod opieką jednego dorosłego opiekuna.
  8. Uczestnik zajęć na basenie powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
  9. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznania się z regulaminem pływalni na której odbywają się zajęcia oraz regulaminem Akademii Pływania H2O.
  10. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji poszczególnych punktów regulaminu.